Algemene voorwaarden

Fotografie van Janne
(versie: februari 2021)
1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw,
dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische
werken op één lijn kunnen worden gesteld. Fotografie van Janne : de gebruiker
in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en
13 Aw.
2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen
tussen Fotografie van Janne en een Wederpartij, inclusief offertes,
opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na
het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk
van deze voorwaarden zijn afgeweken.
3. Vergoeding
3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Fotografie
van Janne eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij
rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de
Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden
vergoed.
4. Factuur en betaling
4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Bij minishoots kan een aanbetaling gevraagd worden om uw plek vast te
stellen.
4.2 Indien Fotografie van Janne het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1
bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te
vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in
de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op
auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die Fotografie van
Janne ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de
Wederpartij.
4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is
toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Fotografie van
Janne nog niet heeft voldaan.
5. Klachten
Als u teleurgesteld bent in het geleverde werk dan kunt u hierover een klacht
indienen.
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder
geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken
schriftelijk/per mail aan Fotografie van Janne te worden medegedeeld.
U kunt uw klacht mailen naar info@fotografievanjanne.nl
Fotografie van Janne heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk
voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de
Wederpartij zou leiden.
6. Opdracht
6.1 Fotografie van Janne heeft het recht om alles dat bij een
opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch
en creatief inzicht uit te voeren.
6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook,
komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Fotografie van Janne
slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de
Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Fotografie van Janne is
geretourneerd.
6.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij
op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Fotografie van
Janne recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de
niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast
te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de
reeds verrichte werkzaamheden.
7. Auteursrecht
Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Fotografie van Janne
Fotografische werken mogen op geen enkele manier aangepast worden. Denk
hierbij aan filters op Instagram.
De Opdrachtgever geeft bij het aangaan van de fotoshoot toestemming aan
Fotografie van Janne om de gemaakte foto te mogen gebruiken voor
commerciële doeleinden op internet (website Fotografie van Janne, Social
Media) en Drukwerk. De opdrachtgever ontvangt hier geen vergoeding voor.
Indien de opdrachtgever hier geen toestemming voor wil verlenen, dient dit
vooraf vermeld te worden.
8. Licentie
8.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij
wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van
een licentie zoals die naar aard en omvang door Fotografie van Janne is
omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop
toeziende factuur
8.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze
nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm,
ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van
de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
8.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden
gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.
8.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven
exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande
schriftelijke toestemming van Fotografie van Janne
8.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om
sublicenties te verlenen aan derden.
9. Inbreuk op auteursrecht
9.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt
beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Fotografie van Janne
9.2 Bij inbreuk komt Fotografie van Janne een vergoeding toe ter hoogte van
tenminste driemaal de door Fotografie van Janne gebruikelijk gehanteerde
licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te
verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het
recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
10. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten
10.1 De naam van Fotografie van Janne dient duidelijk bij een gebruikt
Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het
Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
10.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een
Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf
conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht. 10.3 Voor iedere inbreuk op de aan
Fotografie van Janne toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25
Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een
vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf
gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op
vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding
van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten).
11. Aansprakelijkheid en rechten van derden
11.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde
Licentie te verlenen. 11.2 De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet
aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de
exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove
schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.
11.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte
van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een
verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk
uitgekeerde somma.
11.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering
aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de
Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen
verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.
12. Faillissement/surseance Zowel Fotografie van Janne als de Wederpartij
hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van
faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van
faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte
licentie te beëindigen. 13. Rechts- en forumkeuze 13.1 Alle gevallen waarin deze
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands
recht. 13.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene
Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Fotografie van Janne en de
Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
https://fotografievanjanne.nl